Regulamin promocji „Kup Lerosa – HandyKit otrzymasz gratis”

________________________________________

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Kup Lerosa – HandyKit otrzymasz gratis”.

2. Organizatorem Promocji jest dystrybutor Mirka w Polsce:BP Techem SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwinowskiej 17, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050522, NIP: 951 172 83 68, kapitał zakładowy 16,61 mln PLN.

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 04.02.2020 r. i trwa do 21.02.2020 r.

4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

5. Promocja polega na bezpłatnym przekazaniu Klientowi zestawu HandyKit.

6. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie szlifierki Leros u dowolnego dystrybutora marki Mirka potwierdzonego dowodem transakcji z datą 04-21.02.2020 r.

7. W celu poprawnego skorzystania z promocji należy wypełnić formularz na stronie mirkadlastolarzy.pl/promo oraz za jego pośrednictwem przesłać dowód zakupu w postaci faktury.

8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

9. Zestawu HandyKit nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

10. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

11.Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację regulaminu promocji.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail mirka@techem.com.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

13. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

14. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

15. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

16. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

17. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

18. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

BP TECHEM Sp. z o.o.
02-856 Warszawa, ul. Ludwinowska 17
tel. (22) 48 96 500
e-mail: scierne@techem.com.pl

Polityka prywatności

Polityka cookies